Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORT & LIFESTYLE CENTER BALANS

www.BALANS4U.NL ∙ V 1.3 ∙ 1-1-2015

  1. Looptijd, tarief en verlenging

Lidmaatschappen starten en eindigen op de eerste dag van startmoment sporten en duren minimaal 3, 6, 12, 18 of 24 maanden, met uitzondering van de proefmaand. Lidmaatschappen die online worden afgesloten starten op moment van inschrijving.

Lidmaatschappen worden aan het eind van de overeengekomen termijn stilzwijgend verlengd per maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het tarief voor verlenging per kalendermaand kan afwijken (iets hoger zijn dan) van het eerder overeengekomen tarief. De contributie van het lidmaatschap wordt jaarlijks volgens consumentenprijsindex met een maximum van 5% verhoogd. Helaas heeft onze overheid besloten dat de lage BTW van 6% verhoogd wordt naar 9%. Dit heeft helaas ook gevolgen voor de lidmaatschappen aangezien we deze prijs in onze lidmaatschappen moeten doorberekenen. Prijsaanpassingen worden per brief, per e-mail of via www.balans4u.nl gecommuniceerd. Actietarieven kunnen niet worden afgesloten in combinatie met een al bestaand abonnement binnen Balans.

Indien er een aktiematig lidmaatschap wordt afgesloten gelden de daarvoor meegegeven aktievoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen afwijken van de algemene voorwaarden.

Online inschrijvingen zijn juridisch erkend zodra er na de bevestiging geen gebruik wordt gemaakt van de 8 dagen bedenktermijn of indien de incasso bij de eerste incassering akkoord wordt bevonden.

Leden kunnen hun lidmaatschap tijdelijk stopzetten i.v.m. vakantie, verhuizing of familiebezoek in het buitenland bij de aanschaf van een FLEX kaart. Deze kaart kost € 25,00 euro en is geldig voor één kalenderjaar. De kaart geeft recht op maximaal drie maanden bevriezen van het lidmaatschap. Deze maanden worden aan het eind van de lidmaatschapsperiode erbij opgeteld. Bevriezingen dienen altijd voor de eerste van de desbetreffende maand worden doorgegeven via e-mail. Achteraf bevriezen is niet mogelijk.

  1. Betalingsverplichting

De maandcontributie wordt vooraf automatisch afgeschreven van het door de lid opgegeven bank-of gironummer. Bij de eerste maandbetaling wordt naast de maandcontributie eenmalig het inschrijfgeld/administratiekosten geïncasseerd van € 19.95. ( tenzij schriftelijk anders overeen gekomen ) Het lid dient ten tijde van de incasso voldoende saldo op zijn/haar rekening te hebben. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het slagen van de incasso. Voor het storneren van een betaling, om welke reden dan ook, wordt een toeslag van € 1,- per storno in rekening gebracht ter dekking van de kosten van (niet) betaling. Een tweede mislukte incasso (storno) binnen 6 maanden kost € 10,-. Deze kosten worden bij de incasso van de volgende maandcontributie opgeteld en geïncasseerd.

Indien de lid de betalingsverplichtingen meer dan twee maal niet of niet tijdig nakomt, verkeert hij/zij in verzuim en is Balans bevoegd om, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot invordering van het gehele verschuldigde bedrag tot het einde van het lidmaatschap, vermeerderd met de wettelijke rente. Bij niet tijdig betalen worden tevens administratiekosten in rekening gebracht. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 35,-, Deze kosten zijn door de lid verschuldigd, zodra Balans de vordering bij een incassobureau heeft ondergebracht. Een door de lid ná verzuim gedane betaling strekt allereerst in mindering op de incassokosten en rente en vervolgens op de verschuldigde hoofdsom.

  1. Opzegging, overdracht lidmaatschap

De opzegtermijn bedraagt één maand en voorafgaand aan het einde van de contractperiode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Opzeggen kan alleen schriftelijk met behulp van het opzegformulier, dat bij de balie verkrijgbaar is en door de lid ter plekke ingevuld en ondertekend dient te worden, of per aangetekende brief of per e-mail op te zeggen. Ieder lid dat opzegt, ontvangt een bevestiging met de stopdatum per e-mail.

Het lidmaatschap vervalt bij opzegging. Bij her-inschrijving na 6 maanden is de dan geldende inschrijfkosten verschuldigd.

Na het beëdigen van het lidmaatschap dient de balanscard ingeleverd te worden bij de balie. Indien de card niet wordt ingeleverd wordt er € 9,00 in rekening gebracht.

Wanneer het lidmaatschap wordt overgedragen moet een nieuw inschrijfformulier worden getekend voor de resterende periode. Voor het overdragen van een lidmaatschap brengt Balans eenmalig € 14,95 in rekening voor administratiekosten.

Administratieve handelingen worden alleen via de e-mail behandeld en bevestigd.

  1. Verplichtingen van de lid

Balans clubcards zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan clubcards uit te lenen. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de clubcard dient het lid tegen betaling een nieuwe clubcard te kopen bij de balie. Balans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door misbruik van de clubcard. Zonder de Balans clubcard heeft het lid geen toegang tot Balans. Het is verplicht voor aanvang van iedere training de kaart voor de kaartlezer te houden.

Het gebruik van een gratis kledingkluisje is verplicht. Balans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit de kleedkamer of een kluisje ontvreemd zijn. Na de training dient het lid om hygiënische redenen zijn/haar eigendommen uit het kluisje te verwijderen. Het is niet toegestaan goederen in het kluisje achter te laten.

Balans behoudt zich het recht voor bij, naar het oordeel van de directie van Balans, ernstige of herhaaldelijke schending van de voorwaarden, huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, het lid de toegang te weigeren. Lid heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaalde contributie of entreegeld onverminderd de aanspraak van Balans tot betaling van de contributie tot de einddatum van de overeenkomst.

  1. Aansprakelijkheid

Leden dienen een goede gezondheid te hebben bij aanvang van het lidmaatschap. In geval van twijfel adviseren we een bezoek aan uw huisarts voor een medische keuring. Iedere lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en de aanwijzingen van team Balans na te leven. Balans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten. Indien het lid niet bekend is met de werking van de apparatuur, zal hij/zij pas tot het gebruik overgaan, nadat hij/zij hiervoor instructies heeft verkregen.

Balans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.

Balans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade aan en/of diefstal van een vervoermiddel door het parkeren bij Balans.

Deelname aan de sportactiviteiten en het gebruik van de door Balans geboden faciliteiten is geheel voor eigen risico van het lid. Voor zover de lid enige aanspraak tegen Balans geldend mocht willen maken, gaat deze aanspraak niet verder dan waarvoor Balans is verzekerd.

  1. Overige

Balans is bevoegd om te allen tijde de openingstijden en het lesaanbod te wijzigen of aan te passen. Het nieuwe rooster wordt minimaal twee weken van te voren kenbaar gemaakt bij de balie en op internet. Groepslessen gaan door bij minimaal vier deelnemers. Voor deze aanpassingen wordt geen lidmaatschapsgeld gerestitueerd.

Medewerkers van Balans zijn gemachtigd evt. lockers te openen indien de situatie daarom vraagt.

Huisregels zijn onderdeel van de algemene voorwaarden.

  1. Personal Training

Het pakket van 12 lessen dient in een half jaar te worden gebruikt.

Het pakket van 24 lessen dient in een jaar te worden gebruikt.

Bij het betalen in termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht.

Bij een personal training pakket kan een voordelig fitness onbeperkt lidmaatschap worden afgesloten. Voor slechts € 30,00 per maand kan er onbeperkt van de fitness, groepslessen en eGym gebruik worden gemaakt. Het PT lidmaatschap is per maand opzegbaar en dient door de deelnemer zelf schriftelijk (voorkeur via info@balans4u.nl) opgezegd te worden.

Bij verhindering dient ten minste 24u van te voren worden afgemeld. Indien dit niet gebeurt wordt de trainingssessie in rekening gebracht.

Er kan geen restitutie plaatsvinden op het PT tegoed.