Actie voorwaarden

 

 Deze actievoorwaarden (hierna: de ‘Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de “acties bij Balans” van (hierna te noemen: ‘de Actie’) Sport & Life style Center Balans, gevestigd en kantoorhoudende te Heerenveen, Hege Stik 3, 8445 PZ (hierna: te noemen Balans’) organiseert. Naast deze zomer/najaar/nieuwsactie staan ook de regulier geldende acties zoals deze op dit moment gelden binnen Balans opgenomen in deze actie voorwaarden. Als er gesproken wordt over een actielidmaatschap dan bedoelen we hiermee alle lidmaatschappen die afwijken van de reguliere lidmaatschappen en waarbij de leden een korting op hun lidmaatschap ontvangen.

Artikel 1. Definitie actie

 1. Deelnemers aan acties van Balans verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden en algemeen geldende voorwaarden binnen Balans.

 2. De Actieperiode loopt tot het aangegeven moment op de flyer en/of website en is niet geldend voor al bestaande leden of in combinatie met een bestaand abonnement bij Balans.

 3. Balans behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens haar leden.

 4. Opzegging kan alleen schriftelijk met een opzegtermijn van minimaal 1 maand, voorafgaand tegen het einde van de lidmaatschapsperiode. Bij een actielidmaatschap is het niet mogelijk om het lidmaatschap eerder op te zeggen i.v.m. verhuizing of ziekte. Tevens is het niet mogelijk om het actielidmaatschap op te schuiven i.v.m. vakantie of werken/studeren in het buitenland.

 5. Indien het actielidmaatschap ten einde is wordt het lidmaatschap omgezet naar een maandelijks opzegbaar lidmaatschap tegen de dan geldende tarieven.

 6. Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunnen telefonisch, per e-mail of schriftelijk worden gericht aan Sport & Life style Center Balans, Hege Stik 3, 8445 PZ te Heerenveen. Tel: 0513-624928. info@balans4u.nl (werkdagen 9.00-17.00), of kijk op www.balans4u.nl

Artikel 2. Zomeractie 2019

Deze actievoorwaarden (hierna: de ‘Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de “zomeractie 2019” van (hierna te noemen: ‘de Actie’) Sport- & Life Style Center Balans, gevestigd en kantoorhoudende te Heerenveen, Hege Stik 3, 8445 PZ (hierna: te noemen Balans’) organiseert. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden.

Voorwaarden zomeractie Summer Free 2019

 1. De zomeractie Summer Free is geldig wanneer een potentieel clublid een nieuw lidmaatschap afsluit van ten minste 12 of 18 maanden. Het lidmaatschap start na de eerste drie maanden gratis sporten.

 2. De maximaal drie maanden gratis zijn alleen geldig in juni, juli en augustus 2019.

 3. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 19,95 en worden tegelijkertijd geïncasseerd met de eerste incassorun van de lidmaatschapsprijs.

 4. Tijdens de looptijd van het lidmaatschap is het niet mogelijk om over te stappen naar andere lidmaatschapsvormen.

 5. Het is mogelijk om het lidmaatschap door iemand anders over te laten nemen. Daarvoor betaal je eenmalig €14,95 administratiekosten.

 6. Opzeggen kan alleen schriftelijk met een opzegtermijn van minimaal 1 maand, voorafgaand tegen het einde van de lidmaatschapsperiode. Indien het door een blessure niet meer mogelijk is om te sporten kan het lidmaatschap opgeschoven worden. Het is niet mogelijk om een actielidmaatschap eerder op te zeggen i.v.m. verhuizing of stop te zetten i.v.m. vakantie.

 7. Na de lidmaatschapsperiode wordt het lidmaatschap stilzwijgend per maand verlengd. Het tarief voor verlenging per kalendermaand kan afwijken (iets hoger zijn dan) van het eerder overeengekomen tarief. De contributie van het lidmaatschap wordt jaarlijks volgens consumentenprijsindex met een maximum van 5% verhoogd. Prijsaanpassingen worden per brief, per e-mail of via www.balans4u.nl gecommuniceerd.

 8. Balans behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens haar leden.

 9. De actie is niet geldig voor mensen die in 2019 al eerder lid zijn geweest bij Balans.

 10. De actie is niet te combineren met andere acties zoals The Bring a Friend actie of de actielidmaatschapsvormen studentenlidmaatschap / dalurenlidmaatschap of 65+ lidmaatschap / jeugdlidmaatschap of 1x per week sporten.

 11. In de maanden juni, juli en augustus mag het clublid gratis gebruik maken van eGym. Mocht het clublid hier gebruik van maken, maar na de zomermaanden willen stoppen met eGym dan dient de persoon dit voor 1 september schriftelijk aan te geven. Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verhoogd naar een eGym lidmaatschap voor de desbetreffende periode.

Voorwaarden Summer Fit 2019

 1. Het lidmaatschap van 1 of 3 maanden dient direct via een betaalverzoek of contant betaald te worden.

 2. Voor de keycord/tag of clubcard wordt eenmalig € 15,00 borg in rekening gebracht. Wordt het toegangsbewijs voor 6 oktober 2019 ingeleverd dan ontvangt het clublid de borg terug. Als het clublid doorgaat met sporten wordt de borg verrekend met het inschrijfgeld. Het clublid mag de pas ook bewaren voor de zomeractie van 2019.

 3. De actie is alleen geldig tot 1 oktober 2019.

Artikel 3. Cashback actie

 1. Vanaf 1 januari kunnen leden bij hun inschrijving van een regulier lidmaatschap kiezen voor de €20,00 euro cashback actie. (Dit geldt dus niet voor jeugd-, studenten,- daluren, 65+- lidmaatschappen)

 2. De € 20,00 euro cashback wordt binnen drie maanden naar het clublid overgemaakt.

 3. Actie-op-actie is niet mogelijk. Er kan dus geen o.a. gebruik worden gemaakt van de Bring a Friend actie.

Artikel 4. Niet-goed-geld-terug garantie

 1. Nieuwe leden en huidige leden kunnen gebruik maken van de niet-goed-geld-terug garantie op eGym.

 2. De garantie vervalt 6 weken na ingangsdatum lidmaatschap.

 3. Het clublid moet minimaal 3 keer per week gebruik gemaakt hebben van de eGym cirkel.

 4. De garantie geldt alleen voor eGym en daarom blijft het normale lidmaatschap actief.

REGULIERE ACTIES

Artikel 5. Overstapservice

 1. Bestaande en nog lopende abonnementen bij ander sportscholen kunnen worden overgenomen tot maximaal 12 maanden.

 2. De resterende maanden worden in gratis maanden uitgekeerd alvorens het lidmaatschap bij Balans aanvangt.

 3. Overname is alleen mogelijk bij een nieuw af te sluiten abonnement van minimaal 12 maanden. Ook geldig voor actie tarieven met een minimale looptijd van 12 maanden.

 4. Balans behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Balans het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/ zijn met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Balans.

 5. Deze actievoorwaarden zijn opgesteld en uitgebracht met de op dat moment geldende condities van collega sportscholen.

 6. Bij het gebruik van de overstapservice dient het clublid altijd inschrijfgeld te betalen (ook oud-leden).

Artikel 6. Gezinspas

 1. Deelnemers aan de gezinpas zijn de echtgenoot of geregistreerd partner waarmee het lid samenwoont en/of bij het lid inwonende kinderen en niet ouder zijn dan 21 jaar. Op verzoek kan Balans bewijs van inschrijving van de gemeentelijke basisadministratie opvragen of dienen leden dit aantoonboor te maken. Ook voor bestaande leden.

Artikel 7. Bring A friend

 1. Bestaande leden van Balans die nieuwe leden aanbrengen ontvangen maanden korting afhankelijk van het aantal nieuwe leden. Het nieuwe lid moet minstens een jaar of achttien maanden lidmaatschap afsluiten. Deze actie kan alleen gebruikt worden door bestaande leden. De actie is niet te combineren met andere acties.

Artikel 8. Persoonsgegevens

 1. De deelnemer is verplicht tot het afgeven van complete, correcte en actuele informatie bij de deelname van de actie.

 2. Balans kan de deelnemer vragen om bewijs te leveren van zijn of haar identiteit

 3. Alle ingevoerde gegevens die Balans verkrijgt inzake de actie worden opgenomen in een bestand en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

 4. Elke deelnemer geeft toestemming tot het gebruik van de door hem versterkte gegevens in het kader van genoemde actie.

 5. Deelnemers die daarvoor toestemming hebben gegeven zullen per e-mail en/of telefonische door Balans kunnen worden benaderd voor overige acties.

Artikel 9. Huisregels

 1.  Elke deelnemer dient zich te houden aan de geldende huisregels zoals deze bekend zijn binnen Balans en ook op deze site staan vermeld

Artikel 10.  eGym

Trouwe leden introductie aanbieding

 1. De eerste 200 leden die kiezen voor eGym kunnen gebruik maken van de introductieaanbieding.

 2. Met de introductieaanbieding kunnen leden zolang dat ze bij Balans sporten onbeperkt gebruik maken van eGym. Wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd stopt ook het eGym lidmaatschap.

 3. De introductieaanbieding bestaat uit € 89,00 euro voor eGym, €12,90 voor de polsband of € 10,00 voor het keycord. Mocht het lid het toegangsbewijs kwijt raken dan dient hij een nieuwe aan te schaffen.

 4. Bij deze aanbieding hoort een ‘niet goed geld terug garantie’. Het clublid kan, voordat hij, zes keer of meer op eGym heeft getraind, stoppen met eGym en ontvangt dan het hele bedrag terug.

 5. Het is niet mogelijk de introductie aanbieding op iemand anders over te dragen.

 6. Het lid dient zich op eGym aan de eGym reglement te houden

Betaling per maand

 1. Clubleden kunnen kiezen voor een nieuw lidmaatschap mét eGym of kunnen kiezen om een extra bedrag per maand te betalen.

 2. Studenten betalen € 5,00 euro per maand extra. Clubleden met overige lidmaatschappen betalen € 10,00 extra.

 3. eGym wordt toegevoegd aan het lidmaatschap en is alleen opzegbaar met het lidmaatschap of als er een nieuw lidmaatschap wordt gekozen.

 4. eGym kan alleen overgedragen worden op een ander persoon als het volledige lidmaatschap wordt overgenomen. Hiervoor wordt eenmalig €14,95 in rekening gebracht.

 5. Naast het maandelijkse bedrag betalen de leden eenmalig €12,90 voor een polsband en € 10,00 voor een keycord.

 6. Het lid dient zich op eGym aan de eGym reglement te houden

Artikel 11. Slotbepalingen

 1. Voor al het overige zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van kracht welke u kunt raadplegen op balans4u.nl

 2. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Abonnementsvorm zomeractie 2016

 1. De zomeractie bestaat uit een Summer Fit actie welke geldig is voor 1 of 3 maanden onbeperkt en all-inclusive sporten en zomeractie Summer Free waarbij de zomermaanden t/m augustus GRATIS gesport kan worden met aansluitend een 12 maanden lidmaatschap van € 32,90 per maand of een 24 maanden lidmaatschap van € 29,90 per maand.

 2. Het inschrijfgeld en/of administratiekosten bedraagt eenmalig € 19.95 en wordt tegelijkertijd geïncasseerd met de eerste incassorun van uw abonnementsprijs. Leden die zich online aanmelden betalen slechts € 9.95 inschrijfgeld/administratiekosten. Alleen indien Balans geen informatieverstrekking en/of persoonlijk onderhoud dient te hebben of af te geven voorafgaand aan de online aanmelding. Voor het Summer Fit lidmaatschap dient € 10,00 borg voldaan te worden voor de clubcard. Indien u de clubcard uiterlijk 15 september 2016 retourneert, ontvangt u de borg per bank retour.

 3. Het betreft een all inclusive lidmaatschap waarbij onbeperkt fintess en groepslessen zijn ingebrepen. Daarnaast tevens gratis bodyscan:
  1 maand lidmaatschap – 1x bodyscan
  3 maanden lidmaatschap – 2x bodyscan
  12 maanden lidmaatschap – 4x bodyscan
  24 maanden lidmaatschap – 8x bodyscan

 4. Tijdens de looptijd van bestaande abonnementen en/of actie abonnementen is het niet mogelijk om over te stappen naar andere abonnementsvormen of eventueel toekomstige acties totdat de looptijd is verstreken. Het abonnement is niet overdraagbaar aan derden.

 5. Na contractsperiode zal het abonnement per maand stilzwijgend worden verlengd tegen de dan geldende reguliere tarieven.

 6. Opzegging kan alleen schriftelijk met een opzegtermijn van minimaal 1 maand, voorafgaand tegen het einde van de contractsperiode, De Summer Fit lidmaatschap eindigt.